WATRA Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeżwości
Klub Integracji Społecznej "Watra"

 

PRZYJDŹ!

ZOBACZ!

POSŁUCHAJ!

DOKONAJ WYBORU!

 

Oferujemy pomoc osobom uzależnionym

i współuzależnionym od alkoholu

 

 

 

 

 

ASTKIS WATRA

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Zobacz nasze konto na Facebook

 

Nasze Stowarzyszenie

 

Prowadzimy działalność statutową na rzecz osób, które:

 • są osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu,
 • są współuzależnione,
 • są ofiarami przemocy w rodzinie,
 • są zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • sympatyzują z ruchem abstynenckim.

Formy naszego działania:

 • organizowanie zajęć, maratonów i obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
 • organizowanie wzajemnej pomocy w radzeniu sobie z rodzinnymi i życiowymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu

Służymy pomocą od 25 lat i pragniemy czynić to nadal.

 • Przyjdź do nas, a otrzymasz stosowną pomoc,
 • w Punkcie Pierwszego Kontaktu porozmawiasz o tym co Cię trapi,
 • trafisz do grupy terapeutycznej , skupiającej osoby o podobnym problemie,
 • będziesz mógł skorzystać z zajęć warsztatowych – od tematu : uczucia i emocje po trening asertywnych zachowań abstynenckich,
 • dostaniesz możliwość kontynuowania pracy nad sobą w grupie samopomocowej,
 • zobaczysz , że nie Ty jeden próbujesz zaistnieć na trzeźwo w rzeczywistości Cię otaczającej,
 • jeśli jesteś żoną alkoholik , będziesz mogła podjąć próbę uczenia się życia na własny rachunek ;
 • pamiętaj , że tylko od ciebie zależy , czy po latach niewiary podejmiesz trud  w porządkowaniu swojego życia;

Nie odkładaj zatem decyzji o przyjściu jutro. Uczyń to już dzisiaj, będziesz wysłuchany z uwagą. Obyś tylko chciał dostaniesz pomocną dłoń!

Zapamiętaj: z alkoholizmu możesz wyjść na życiową prostą, o ile naprawdę zechcesz !

Punkt Pierwszego Kontaktu zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. Otwarcia Klubu.

 

 

Ludzie WATRY

Oni pozostawili trwały ślad w historii „Watry”

 

Bolesław Kowalczk, Andrzej Oboza, Władysław Ochmanek, Stanisław Paciak, Kazimierz Żyrkowski.Wespół z terapeutką oddziału odwykowego w Bulowicach Zofią Pacut zainicjowali powołanie do życia wiosną  1987 roku klubu Abstynenta w Andrychowie.

 

Pomocną dłoń wyciągnął do nich uwczesny naczelnik miasta i gminy Bogusław Grabowski. Na pomysł nazwania klubu w taki sposób wpadł Władysław Ochmanek, często wyprawiający się w góry i ogrzewający w cieple góralskiego ogniska.


- Wspomniana już Zofia Pacut prowadziła na przełomie lat80 i 90 w WATRZE zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pierwsze obozy terapeutyczne dla tych ostatnich na Przegibku,


- Grzegorz Pająk – wieloletni prezes WATRY  w latach 90 i na początku XXI w. Do dzisiaj jest jej honorowym prezesem. Uratował wielu alkoholików, ale nie był w stanie pomóc samemu sobie.


- Henryk Majtyka i Zdzisław Pytel. Przed laty prezesowali WATRZE przez jakiś czas. Ten pierwszy do końca swych dni nie zboczył z trzeźwego kursu. Natomiast ten drugipogubił się zupełnie i teraz nie potrafi wrócić do normalności.


- Anna  Macuga i Maria Ćwiertka. Pierwsza z nich była przez kilkanaście lat żelazną uczestniczką watrowskich zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz obozów terapeutycznych na Przegibku i w Stryszawie. Druga zagościła w Watrze na stałe w 2002 r. i dopóki dopisywało jej nie opuściła żadnych zajęć i obozów tak dla niepijących alkoholików, jak i póżniej dla współuzależnionych.


- Bogusław Niewiadomski – postawny jegomość o mocnym wyrazistym głosie w działaniu konkretny aż do bólu, twardy i nieustępliwy negocjator. Prezesował WATRZE ponad 15 lat. Sam użył onegdaj zwrotu, iż odejdzie z WATRY wtedy, doczeka następcy. I faktycznie doczekał się i w 2017r. przekazał pałeczkę pierwszeństwa swej godnej następczyni.


- Okazała się nią Jolanta Kosek, która przeszła niełatwą drogę od niepozornej, pełnej kompleksów trzeżwiejącej alkoholiczki po terapeutkę uzależnień i w końcu prezes WATRY.


- Anna Kiesiewicz- będąc zatrudnioną w Ośrodku Wspierania Rodziny od lat współpracuje z Watrą, służąc życzliwą doradą i zarażając wręcz emanującym z niej ciepłem w kontaktach z innymi.


Tadeusz Wożniak i Tomasz Żak – dwaj burmistrzowie miasta i gminy Andrychów, których łączy jedno: szacunek dla trudu trzeźwienia i życzliwość dla przedsięwzięć dla tych, którzy postanowili zmienić swoje życie.


- Anna i Jan Frontowie – właściciele schroniska turystycznego na Przegibku i pensjonatu w  Stryszawie. Od 1994r. służą gościną i rodzinną atmosferą uczestnikom watrowskich obozów terapeutycznych.


- Wiesław Seweryn – terapeuta uzależnień, wiązany z WATRĄ od ponad ćwierć wieku, współprowadzący grupy terapeutyczne i wyjazdowe obozy dla osób współuzależnionych ( w przeszłości również uzależnionych).

 

 

NASZA SIEDZIBA

 

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra”

Nasz adres: 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, woj. Małopolskie

Telefon: (033) 877 28 62

 

 

STATUT Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości
– Klub Integracji Społecznej „WATRA” w Andrychowie

 

Artykuł I: Postanowienia Ogólne

 

§1

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej „Watra” działa w oparciu o ustawy. Ustawa z dnia 8 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 – O Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz.873) Z późniejszymi zmianami ustawy z dnia 26 października 1982r. O Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz. U z 2002 nr 147poz.1231 i nr 167 poz.1373 oraz z 2003 nr 80 poz.719)z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 – o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U nr 122 poz. 1143) z późniejszymi zmianami. Na podstawie treści niniejszego statutu.

§2

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji społecznej „Watra”, zwane dalej klubem prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które:

 • są osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu,
 • są współuzależnione,
 • są ofiarami przemocy w rodzinie,
 • są zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • są niepełnosprawne,
 • sympatyzują z ruchem abstynenckim.

§3

 • Terenem działania Klubu jest obszar Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 • Siedzibą Klubu jest miasto Andrychów.
 • Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę i siedzibę o brzmieniu:

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub Integracji Społecznej „Watra”
Ul. Metalowców 10
34 – 120 Andrychów

 1. Dopuszcza się skrót nazwy: ASTKIS „Watra”

§4

 1. Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
 2. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków.
 3. Do prowadzenia swojej działalności statutowej może zatrudnić pracowników.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem: związków stowarzyszeń, organizacji o zbieżnych celach działań na obszarze Polski i Krajów Unii Europejskiej.

 

Artykuł II – Cele i Formy działania Klubu

 

§6

 1. Członkostwo w Klubie jest formą rehabilitacji społecznej dla osób potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu problemów uzależnień i współuzależnienia, przemocy w rodzinie, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Klub jest miejscem prowadzenia terapii grupowej, punktem udzielania pomocy i  informacji w zakresie zdrowia i akceptacji społecznej.

§7

Celem działalności Klubu jest:

 1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia alkoholu oraz stworzenia warunków do wytrwania w trzeźwości.
 2. Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z własnymi i rodzinnymi problemami wynikającymi ze współuzależnienia.
 3. Pomoc w miarę posiadanych możliwości ofiarom przemocy w rodzinie.
 4. Propagowanie idei trzeźwości poza społecznością klubową, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby choroby alkoholowej i innych uzależnień.
 5. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
 6. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii pomocy psychologicznej.
 7. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w ramach gminy, powiatu, województwa.
 8. Współpraca z organami państwowymi, samorządem w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej, instytucjami kościelnymi oraz zakładami pracy, w których pracują uzależnieni od alkoholu.

§8

I. Cele statutowe Klubu realizowane są przez:

 1. Udział członków Klubu w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego m.in. terapii grupowej, indywidualnej, rodzinnej, prowadzonej przez terapeutów zatrudnionych przez Klub.
 2. Wzajemna pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji i zmiany zachowań chorobowych w tym:

  a. zorganizowanie stałych dyżurów w lokalu Klubu,

  b. bieżąca informacja o instytucjach , osobach, palcówkach, od których można otrzymać doraźną pomoc w temacie choroby alkoholowej. 3. Organizowanie i prowadzenie działalności zapewniającej warunki do właściwego spędzania wolnego czasu w abstynencji.

  a. mobilizowanie członków Klubu do uczestniczenia w społecznych kampaniach zgodnych z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych,
  b. współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach – krajowych i zagranicznych,

  c. współpraca z placówkami Służby Zdrowia i Komisjami P/A,

  d. współpraca z organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.


II. Przedmiotem działalności klubu jest:

 1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki: PKD 85.14.D-Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, a w szczególności:

  a) organizowanie prowadzenie zajęć terapii i leczenia odwykowego,
  b) organizowanie i przeprowadzanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
  c) działalność z zakresu zapobiegania przemocy pomoc ich ofiarom i pomocy terapeutycznej sprawcom,
  d) usługi opracowania, wdrażania, przeprowadzania i konsultacji w zakresie programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych,
  e) prowadzenie działalności opiekuńczej dla ofiar przemocy,

 2. Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania – PKD 85.32.D


Artykuł III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Klubu, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Wspierających
c) Honorowych
d) Sympatyków

Osoby fizyczne i prawne chcące zostać członkiem Klubu, składają deklarację o przystąpieniu do Klubu i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego statutu.

 

§ 10

 1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba:

  a. uzależniona od alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój,

  b. która nie cierpi na chorobę alkoholową lub inne uzależnienie lecz jest czynnie zaangażowana w propagowanie idei trzeźwości.

  c. współuzależniona.

 2. Członków zwyczajnych (uzależnionych) obowiązuje, co najmniej jednomiesięczny okres abstynencji, w którym kandydat musi wykazać się motywacją do podjęcia leczenia.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje zespół terapeutyczny po zawarciu kontraktu terapeutycznego. Decyzję zatwierdza Zarząd


§11

I. Członek ma prawo:

 1. Brać udział w pracach i zebraniach Klubu z głosem stanowiącym.
 2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Klubu.
 3. Wysuwać wnioski wobec władz klubu w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawnienia form działania Klubu.
 4. Brać udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów zatrudnionych przez Klub.

 

II. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Stosować się do Statutu Klubu oraz uchwał i postanowień jego władz.
 2. Zachować abstynencję.
 3. Płacić regularnie składki w wysokości ustalonej przez Ogólne Zebranie Członków Klubu.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych stosunkach z członkami Klubu i innymi osobami.
 5. Korzystać w sytuacji szczególnej z możliwości zwolnienia z płacenia składek na wniosku zainteresowanego.

§12

Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje przez:

 1. Wykluczenie za rażące naruszenie niniejszego statutu. O wykluczeniu decyduje Zarząd. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ogólnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Wystąpienie z Klubu na pisemny wniosek członka, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
 3. Wykluczenie za niezapłacenie składek za okres sześciu miesięcy – bez prawa odwołania.
 4. Zakończenie cyklu terapeutycznego co jest równoznaczne z wygaśnięciem kontraktu terapeutycznego.

 

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, nie będąca w procesie terapii, która oświadcza wolę czynnego popierania celów i działalności Klubu, wypełniająca deklaracje członka wspierającego

 

§14

Prawa i obowiązki członka wspierającego:

 1. Udział we wszystkich działaniach Klubu, oraz w Zebraniach Ogólnych Członków z głosem doradczym.
 2. Korzystanie z dobrodziejstw Klubu.
 3. Przestrzeganie zasady współżycia społecznego we wzajemnych stosunkach z  członkami Klubu.
 4. Członka wspierającego obowiązuje abstynencja.
 5. Postanowienia statutu dotyczące ustania członkostwa zawarte §12 punkt 1mają zastosowanie do członka wspierającego.

§15

Członkowie Honorowi

 1. Godność członka honorowego decyzją Zebrania Ogólnego Członków otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla klubu lub na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.
 2. Obowiązkiem członka honorowego jest udział w Zebraniach Ogólnych Członków z głosem doradczym.
 3. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego we wzajemnych członkami klubu.
 4. Członka honorowego, który nie był wcześniej członkiem zwyczajnym nie obowiązuje abstynencja.
 5. Członek honorowy korzysta z dobrodziejstw klubu.
 6. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.
 7. Tytuł członka honorowego nadaje się dożywotnio.

 

Artykuł IV – Władze Klubu. Wybór. Rezygnacja

 

§16

Władzami Klubu są:

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu.
 2. Zarząd Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna. 

§17

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływanie z inicjatywy Zarządu Klubu, który jest zobowiązany na 14 dni przed powiadomić o tym członków Klubu, podając na tablicy informacyjnej datę, miejsce i porządek zebrania.
 2. Ogólne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w przypadku szczególnej wagi przez Zarząd Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek jednej czwartej ogółu członków.
 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu. 

§18

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które wybiera na okres 4 lat:

  a. Zarząd Klubu

  b. Komisję Rewizyjną

2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Klubu należy ponadto:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji rewizyjnej, a w okresach rocznych udzielanie na wniosek Komisji
rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
b) uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na okresy roczne,
c) ustanawianie składek członkowskich,
d) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian,
e) nadawanie członkostwa honorowego Klubu,
f) decyzji w sprawie rozwiązania Klubu.

§19

Uchwały Ogólne Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden członków Klubu. Uchwały jakie zapadają w drugim terminie Zebrania Ogólnego Członków mając moc obowiązująca bez względu na ilość obecnych członków. Drugi termin Zebrania ustala Zarząd. Głosowanie podczas Ogólnego Zebrania Członków jest jawne. Ogólne Zebranie członków Klubu wybiera przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
W Ogólnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§20

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Ogólne Zebranie Członków Klubu:

  a) składa się z 5–7 członków w tym Prezesa i V-ce Prezesa
  b) wybierany jest na cztery lata,
  c) odbywa posiedzenie raz w miesiącu.

 2. Prezes wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków spośród zgłoszonych kandydatów za ich zgodą na kandydowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Ogólne Zebranie Członków Klubu spośród zgłoszonych kandydatów, z a ich zgodą na kandydowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Członkowie nowo wybranego Zarządu na pierwszym posiedzeniu spomiędzy siebie wybierają V-ce Prezesa. W razie niemożliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji prezesa, funkcję pełni v-ce prezes do końca kadencji urzędującego Zarządu Klubu lub chwili nowych wyborów. W razie niemożliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji członka Zarządu Klubu, Zarząd po akceptacji Zebrania Ogólnego może uzupełnić skład nie więcej jednak niż o dwie osoby. W wypadku rezygnacji trzech członków Zarządu Klubu następuje rozwiązanie tegoż Zarządu i wybór nowego przez Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków klubu.
 5. Członkami Zarządu Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a) organizowanie pracy Klubu i kierowanie jego działalnością,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

c) zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków;

d) przyjmowanie nowych członków,

e) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu i preliminarza dochodów i wydatków,
f) powoływanie zespołów do wykonania określonych zadań statutowych

g) powoływanie kół terenowych, które są integralną częścią Klubu,

h) uchwalenie regulaminu działalności kół terenowych, sekcji, kół zainteresowań i nadzór nad ich działalnością.

Posiedzenia Zarządu Klubu są jawne, jednakże na wniosek któregokolwiek członka Zarządu lub osoby zainteresowanej zarządza się posiedzenie tajne.
Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.
Decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
W przypadku równej ilości głosów, głos prezesa jest decydujący.

 

§21

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat przez Ogólne Zebranie Członków Klubu w trzyosobowym składzie działająca pod kierunkiem przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Ogólne Zebranie Członków Klubu spośród zgłoszonych kandydatów za ich zgodą na kandydowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. W wypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej, zwołuje się niezwłocznie Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Klubu i dokonuje wyboru nowego członka.
 5. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Klubu,

b) składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu Członków Klubu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,

c) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania członków Klubu,

d) uczestniczenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§21a

Pełnomocnictwo do samodzielnego podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia z członkami Zarządu Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji Społecznej „Watra” posiadają Danuta Karcz Przewodnicząca.Komisji Rewizyjnej oraz Robert Masiuk członek Komisji Rewizyjnej.

 

§22

1. Majątek klubu stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Fundusze klubu tworzy się :

a. ze składek członkowskich,

b. z subwencji i dotacji,

c. ofiar, darowizn i zapisów,

3. Właścicielem majątku Klubu jest stowarzyszenie jako osoba prawna.

3a. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, oraz umowy i pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes Zarządu samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa) lub dwóch Członków Zarządu łącznie(reprezentacja dwuosobowa).”.
4. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji kontroli finansowej Klubu, Zarząd może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.
5. Decyzje w sprawach majątkowych podlegają akceptacji na najbliższym Zebraniu Ogólnym Członków Klubu.
6. Zabrania się :

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

Artykuł V: Działalność Gospodarcza

 

§23

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Artykuł VI : Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.

 

§24

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku podjęcia przez Ogólne Zebranie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu, Ogólne Zebranie powołuje Komisje Likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 3. Statut ze zmianami zatwierdzonymi jednogłośnie przez Ogólne Zebranie Członków Klubu w dniu 01 lipca 2019 r.


Na podstawie postanowienia sądu rejonowego dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego syg. sprawy : KR.XII NS- REJ.KRS/6343/4/228 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Naszego Stowarzyszenia NR KRS 240000091865
Data i godzina dokonania wpisu 02.07.2004 r. 14:51:29
Numer wpisu w pozycji rejestru 3
Z związku z powyższym posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

 

KRS 240000091865

 

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego syg. sprawy : KR.XII NS- REJ.KRS/6343/4/228 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Naszego Stowarzyszenia NR KRS 240000091865
Data i godzina dokonania wpisu 02.07.2004 r. 14:51:29
Numer wpisu w pozycji rejestru 3
Z związku z powyższym posiadamy status organizacji pożytku publicznego

 

 

My

 

Nadszedł moment w twoim życiu gdy wiedziałeś, że już dłużej tak nie może dalej być
dość obietnic dość przeprosin dość przyrzeczeń, tak nie można przecież okłamywać ich

Chociaż droga była ciężka to walczyłeś, choć zwątpienie nieraz pojawiało się
ty w to nowe trzeźwe życie uwierzyłeś, to co robisz znowu miało jakiś sens

Twoja miłość do rodziny pokazała, że zwyciężyć można nawet wielkie zło
i choć nieraz łzy spływały – dziś wiadomo, warto było by nie upaść w tamto dno

Chcesz trzeźwością dziś okazać swoją wdzięczność, twej rodzinie która zawsze z tobą była
bardzo trudno ci naprawić co złe było, lecz wiesz jedno, miłość do niej zwyciężyła

Dziś jesteście uśmiechnięci i szczęśliwi, pamiętajcie dzień dzisiejszy a wraz z nim
te życzenia od przyjaciół wam życzliwych, dużo trzeźwych i szczęśliwych razem chwil.

 

Nasza historia

 

26 maj 1987r.w podziemiach miejskiej biblioteki odbyło się inauguracyjne spotkanie klubu abstynenta „ WATRA”. Zainicjowali jego powstanie : Bolesław Kowalczyk , Władysław Ochmanek , Grzegorz Pająk , Stanisław Praciak oraz Zofia Pacut – terapeutka z oddziału bulowickiego.

Nazwę klubu miał wymyślić nie żyjący już Władek Ochmanek. W latach 1988 – 1991 nową siedzibą „WATRY” stała się kawiarnia „Pod Basztą”.

Od lutego 1992 kolejna przeprowadzka do pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Batorego. Już wówczas klub objął swą pomocą nie tylko trzeźwiejących alkoholików , ale i ich rodziny(w tym dzieci) . A stał się dostępny przez 5 dni w tygodniu od godz. 10 -21-szej. W październiku 1993r. komitet założycielski złożył stosowne dokumenty rejestracyjne a w miesiącu listopadzie tegoż roku, w ówczesnym bielskim sądzie wojewódzkim zostało zarejestrowane Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Abstynenta „WATRA” , uzyskując osobowość prawną.

Zwiększająca się ilość członków oraz przychylność władz samorządowych zaowocowała otrzymaniem nowego lokum stowarzyszenia przy i w dniu 27 kwietnia 1995r. klubowicze przenieśli się na ulicę Metalowców 10 , adoptując w ciągu trzech miesięcy dla swoich potrzeb pomieszczenia dawnego żłobka miejskiego. I pod tym adresem spotkać ich można do dzisiaj. Sąsiadują od lat z Ośrodkiem Wspierania Rodziny, z dyrekcją którego współpracują harmonijnie i owocnie, a co najważniejsze, z korzyścią dla lokalnej i nie tylko, społeczności abstynenckiej.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć , iż trzeźwościowej idei na andrychowskim gruncie bardzo sprzyjali miejscowi decydenci – od naczelnika miasta w latach 80 Bogusława Grabowskiego poprzez dyrektor miejsko – gminnego ośrodka kultury Stanisławę Nadajczyk- Seczyńską po burmistrzów; Tadeusza Wożniaka, Jana Pietrasa i Tomasza Żaka, kierownika ośrodka pomocy społecznej Małgorzatę Bogacz-Gądor , dyrektorów Ośrodka Wspierania Rodziny Alicję Mrzygłód, Jacka Bylicę, Martę Szrobarczyk. Od początku wiodącym hasłem „WATRY” jest dewiza „pomagając innym-pomagamy sobie”.  

Na przestrzeni 25 lat zmieniali się prezesi , było ich dotąd czterech . Od Henryka Majtyki począwszy a na obecnym – Bogusławie Niewiadomskim kończąc. Najdłużej, bo dziewięć lat prezesował „WATRZE” Grzegorz Pająk, po nim nastały czasy Zdzisława Pytla. Każdy z nich ma swój udział w „watrowskim” działaniu, zapisawszy się w pamięci zarówno dawnych, jak i współczesnych uczestników spotkań czy to społeczności abstynenckiej czy też grup terapeutycznych . Bo też „WATRA” terapią stała od początku swego istnienia, a jedno pozostało niezmienne: nikt poszukujący pomocy – nie zostanie z „WATRY” odprawiony z kwitkiem. O ile tylko zdobędzie się na podjęcie niełatwej wcale pracy nad samym sobą. I nic to , że jej efekty przychodzą nierzadko dopiero po latach.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

 

SPONSORZY I PRZYJACIELE

Bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę!

 

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Kocierz – www.kocierz.pl

ABS Bank Spółdzielczy – www.absbank.pl

Firma Budowlana STAHBUD – www.stahbud.pl

Schronisko Przegibek (obozy terapeutyczne) – www.przegibek.pttk.pl

Całodobowa Stacja Paliw inż. Wit Ziółkowski – Andrychów

Wins Systemy Komputerowe Jarosław Skupień – Andrychów

 

 

FOTOREPORTAŻE & ARTYKUŁY O NAS

Zapraszamy do obejrzenia i lektury

 

XXX LAT WATRY

 

MEDAL DLA WATRY!

 

WIGILIA 2018

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Zapraszamy do lektury

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 008

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra”

Nasz adres: 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10
woj. Małopolskie

Telefon: (033) 877 28 62

 

watraandrychow@gmail.com

 

Konto : ABS Bank Spółdzielczy 25 8110 0000 2001 0031 1308 0001

KRS 0000091865

 

Punkt pierwszego kontaktu

Poniedziałek

8.00-11.00
16.00-17.00

Wtorek

8.00-11.00

Środa

8.00-11.00

Czwartek

8.00-11.00
14.00-16.00

Piątek

8.00-11.00

Zajęcia terapeutyczne

Poniedziałek

17.00-20.00
Społeczność

Wtorek

-

Środa

17.00-20.00
Grupy

Czwartek

16.00-20.00
Grupy

Piątek

-

 

MENU